POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GASTROMATIC Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 6, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000405190, NIP 8792666410, REGON 341219987, kapitał zakładowy 10.000,00 zł (zw. dalej jako „Administrator”)

2. Dane kontaktowe do Administratora: tel. 564775040, adres e-mail: biuro@gastromatic.pl 

3. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania skierowane poprzez formularz kontaktowy.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

5. Udostępnienie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, udzielenie zgody na przetwarzanie danych w tych celach, dla których ta zgoda jest wymagana, oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie tych danych w celu, w jakim została ta zgoda udostępniona, zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. 

7.  Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

 • spółki powiązane z Administratorem,
 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
 • podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje, tj. systemy IT, firmy windykacyjne, kancelaria prawna, biuro rachunkowe.

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

9.  Okres przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych reguluje instrukcja kancelaryjna UOKiK ustalana zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U z 2018 r., poz. 217 z późn. zmianami), według której okres ten wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończono sprawę.

10. W każdej chwili masz prawo do:

 • dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie krajowym,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych ,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  jeżeli dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem i naruszyły przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679

11. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzystamy z plików Cookies (tj.ciasteczek) stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, laptopie). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

12. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania 
 • późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości 
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
13. Możesz wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w menu przeglądarki. W każdym momencie możesz swoją zgodę cofnąć poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu. Wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania Twoich preferencji może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.